A A A

Spoločné prepravné podmienky

 

Spoločné prepravné podmienky :

  1. meno odosielateľa, obchodné meno, kompletná adresa, PSČ, telef číslo odosielateľa
  2. obchodné meno, kompletná adresa, PSČ a tlf číslo príjemcu ( nie je možné adresovať zásielku na P.O.Box )
  3. uvedenie nesprávnej, resp nekompletnej adresy odosielateľom zbavuje prepravcu povinnosti doručiť zásielku v garantovanom čase a splniť podmienky dané pre garantovaný servis dľa bodu 6 spoločných prepravných podmienok.
 1. Podpísaním prepravného listu odosielateľom a prepravcom dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu o preprave zásielky. Odosielateľ svojim podpisom na prepravnom liste potvrdzuje, že všetky údaje a informácie ním uvedené sú pravdivé a správne ( hmotnosť, rozmery, obsah, vlastnosti a deklarovaná hodnota zásielky ).
 2. Odosielateľ je povinný uviesť správne údaje, potrebné na prepravu zásielky:
 3. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať tieto prepravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín, resp ich nesprávnosťou. Odosielateľ je povinný poskytnúť prepravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jej povahe a zodpovedá za škod
 4. u, ktorá bola prepravcovi spôsobená porušením tejto povinnosti.
 5. Prepravovanú zásielku musí odosielateľ primerane zabaliť a to tak, aby bola chránená proti poškodeniu pri manipulácii a počas prepravy. K zásielkam dokumentového charakteru do rozmeru A4 poskyt
 6. ujeme typizované obaly MAVERICK.
 7. Garantovaný čas doručenia zásielky, je definovaný v špecifických prepravných podmienkach pre jednotlivé zóny prepravy. V prípade nedodržania garantovaného času doručenia zásielky, prepravca poskytne zľavu až do výšky 100% z prepravného. Poskytnutím tejto zľavy sa paušálne vyrovnajú možné škody ( ekonomické straty ), ktoré vzniknú nedodržaním dodacej lehoty. V prípade neovplyvniteľných
 8. skutočností prepravca nezodpovedá za prerušenie dopravy.
 9. Z prepravy sú vylúčené : peniaze, šeky, ceniny, šperky, drahé kovy, sklenené a krehké predmety bez pevného obalu, zvieratá, zbrane, strelivo, nebezpečné látky a pod.
 10. Fakturácia za poskytnuté služby je 1x mesačne. Pri prepravnom nižšom ako 500,-Sk za faktúrované obdobie účtujeme fakturačný poplatok 100,-Sk.
 11. Zmluvné vzťahy v týchto prepravných podmienkach neupravené, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodn. zákonníka a ostatnými právnymi predpismi
 12. platnými na území SR.
 13. Ak sa Vám niečo nepáči, dohodnite si s nami iné podmienky, radi Vás prekvapíme !